Slovenské centrum UNIMA

  je národným centrom Medzinárodného bábkarského zväzu, ktoré zaštiťuje UNESCO. UNIMA – International de la Marionnette má sídlo vo Francúzsku, v meste Charleville – Mézieres, kde sa nachádza aj Medzinárodný bábkarský inštitút a bábkarská škola.

Zjazd bábkarov v Prahe v roku 1929

  UNIMA združuje profesionálov, ochotníkov, divadelných vedcov i priateľov bábkového divadla z celého sveta. Táto organizácia vznikla v Československu, v Prahe v roku 1929, a je tak najstaršou divadelnou mimovládnou organizáciou na svete. V tom čase vzniklo aj Československé centrum UNIMA. V roku 1969 bola založená Slovenská sekcia UNIMA, ktorá bola súčasťou Československého centra až do roku 1993. Po vzniku Slovenskej republiky vzniklo samostatné národné centrum.


  Cieľom Slovenského centra UNIMA je podporovať a propagovať bábkarstvo, jeho rozvoj, výskum a napomáhať udržiavaniu kultúrneho dedičstva v tejto oblasti a rastu medzinárodných kontaktov.

       

Ján Ozábal

Ivica Ozábalová

Ida Hledíková

Eva Čárska

Ivan Gontko

Peter Tabaček

  Prvým predsedom Slovenskej sekcie bol Ján Ozábal, autor bábkových hier a bývalý riaditeľ Štátneho bábkového divadla. Jeho nasledovníčkou bola bábkoherečka a divadelná dokumentaristka Ivica Ozábalová. Od roku 1990 bola predsedníčkou Ida Hledíková, historička a kritička bábkového divadla. Ďalšími predsedami boli Eva Čárska, dramaturgička Medzinárodného domu umenia pre deti a Ivan Gontko, bábkoherec Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. V súčasnosti je predsedom Peter Tabaček, riaditeľ Bábkového divadla Žilina.


  Čestným predsedom Medzinárodného bábkarského zväzu sa stal svetovým kongresom UNIMA menovaný Dr. Vladimír Siváček, kunsthistorik a bývalý riaditeľ, zakladateľ Múzea bábkarských kultúr a hračiek v Modrom kameni.


Henryk Ryl (1911-1983), poľský divadelný režisér a výkonný riaditeľ, prezentuje zúčastnené krajiny UNIMA, približne 50. roky

foto prevzaté z UNIMA.org

Preambula


  UNIMA (UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONETTE)

je medzinárodná mimovládna organizácia pridružená k UNESCO, združujúca ľudí z celého sveta, ktorí prispievajú k rozvoju bábkarského umenia a vkladajú toto umenie do služieb humánnych hodnôt, ako sú mier a vzájomné porozumenie medzi národmi bez ohľadu na rozdielnosť rás, politického alebo náboženského presvedčenia a kultúry, v súlade s uznaním základných práv človeka, tak ako sú definované vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv Spojených národov, zo dňa 10. decembra 1948.

Pamätná tabuľa venovaná UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) na budove Ríše loutek (Divadlo Říše loutek) v Žateckej ulici v Starom Meste v Prahe


Svetový deň bábkarstva

21. marec je medzinárodný deň bábkarstva alebo aj bábkového divadla. Bol vyhlásený v roku 2002 Medzinárodným bábkarským zväzom UNIMA.

Obálka knihy UNIMA PRAHA 1929

História UNIMA


  UNIMA – medzinárodná bábkarská organizácia - vznikla v Prahe v Československu, 20.mája 1929, na V. zjazde českých bábkarov, na ktorý boli pozvaní hostia z Bulharska, Francúzska, Juhoslávie, Nemecka, Rakúska, Rumunska a Sovietskeho zväzu. UNIMA sa stala prvou medzinárodnou divadelnou organizáciou. Nasledovali ďalšie stretnutia: 1929 – Paríž, 1930 - Liege, 1933 - Ljubljana, v r. 1939 bolo stretnutie členov UNIMA posledné.


  Vybudované vzťahy medzi bábkarmi nepretrhla ani II. Svetová vojna a organizácia ďalej pokračovala vo svojej činnosti. V roku 1957 to boli opäť Česi, ktorí iniciovali prvé povojnové stretnutie UNIMA na kongrese v Prahe. V dôsledku toho sa UNIMA rozrástla zo skupiny dobrých priateľov na modernú a aktívnu organizáciu. Uskutočnilo sa 12 Kongresov UNIMA, ktoré boli spojené s významnými medzinárodnými festivalmi. V roku 1980 sa konal Kongres prvý krát mimo Európu – vo Washingtone D. C., USA, v roku 1988 v Ázii – v mestách: Nagoyi, Lidě, Tokio. Kongres v Ľubľane v roku 1992 priniesol modernizáciu štatútu a významný pokus o oživenie a príťažlivosť UNIMA pre novú generáciu bábkohercov a milovníkov tohto umenia. Nové plány zahŕňali nielen pomoc tým, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti bábkarstva, ale aj priateľskú pomoc v nových oblastiach výskumu, ako je pedagogika a terapia.


  Od osemdesiatych rokov sme boli svedkami skutočnej explózie nových centier a členov zo všetkých kontinentov mimo Európy. Tieto nové centrá sa zriaďujú podľa nových kritérií, ako je napríklad Komisia pre Áziu a Ameriku, s cieľom uľahčiť komunikáciu a prevziať nové úlohy. Po štyridsiatich rokoch v Prahe UNIMA po prvýkrát mení svoje sídlo: generálny sekretariát sa sťahuje do poľskej Varšavy, kde zostáva osem rokov. V roku 1980, sa presťahoval do Charleville-Mézières vo Francúzsku, na miesto, ktoré je známe svojím svetovým festivalom. Od roku 1980 v ňom sídli nielen UNIMA, ale aj Institut International de la Marionnette. Generálny sekretariát UNIMA tu pracuje v priestrannom centre, kde sa pravidelne stretávajú aj návštevníci z celého sveta.


  Od založenia UNIMA v roku 1929 sa svet zmenil a zmenila sa aj samotná UNIMA. Stala sa uznávanou a rešpektovanou svetovou organizáciou. Výrazne sa rozšírilo aj spektrum aktivít UNIMA. Tento jav súvisí s oveľa väčším významom, ktorý sa teraz pripisuje bábkovému divadlu. Bábka sa dnes používa vo všetkých súčasných divadelných žánroch vrátane masmédií. V divadle, filme, vzdelávaní, terapii sa bábka stáva, ako každé umenie prostriedkom spájania ľudí a boja proti neznášanlivosti a násiliu. Dlhá tradícia nesmie stáť v ceste tomu, aby sa UNIMA stala dynamickou organizáciou. Nesmie zabudnúť na humanistickú myšlienku priateľstva a porozumenia obsiahnutú v jej preambule. UNIMA je za to zodpovedná nielen svojim členom, ale všetkým tým, ktorých životy obohatil duch a krása bábky.

Historické dokumenty UNIMA - poskytla pani Alena Štefková

Štruktúra UNIMA


Členovia:


Kongres

  Kongres je vrcholným orgánom UNIMA tvorí ho zvolená rada a všetci členovia UNIMA prítomní na kongrese. Hlasovacie právo majú iba členovia rady. Kongres UNIMA sa koná raz za štyri roky.


Rada

  Tvoria ju zástupcovia každej členskej krajiny, demokraticky zvolení pred každým kongresom a akreditovaní reprezentanti zvolení radou. Rada sa schádza každé dva roky, z toho jedenkrát medzi kongresmi.


  Výkonný výbor, prezident, generálny sekretár

Výkonný výbor riadi činnosť UNIMA medzi kongresmi.


  Prezident UNIMA je prezidentom rady.

Generálny sekretár zodpovedá za medzinárodné kontakty a informácie, za organizovanie práce Výkonného výboru a financie.


Komisia


  Aktivity UNIMA sa uskutočňujú prostredníctvom činností jednotlivých komisií. Každá komisia je vedená členom Výkonného výboru. V súčasnosti sú to tieto komisie:


-Humanitas

-Komisia pre Afriku

-Komisia pre Áziu a Tichomorie

-Komisia pre Blízky východ a severnú Afriku

-Komisia pro Európu

-Komisie pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou

-Komisia pre kultúrne dedičstvo, múzea a dokumentačné strediská

-Komisia pre medzinárodné festivaly

-Komisia pre mládež

-Komisia pro odborné vzdelávanie

-Komisia pre publikácie a súčasnú tvorbu

-Komisia pre spoluprácu

-Komisia pre tri Ameriky

-Komisia pre výskum

-Komisia pre vzdelávanie, rozvoj a terapiu

-Štatutárna komisia

Národné strediská a reprezentanti


  Národné stredisko UNIMA môže byť vytvorené dvomi spôsobmi:


a) najmenej desiatimi členmi (individuálnymi alebo kolektívnymi) z jednej


krajiny


b) už existujúcou bábkarskou organizáciou


  V krajine v ktorej národné stredisko nie je, môže generálny sekretár UNIMA so súhlasom členov tejto krajiny a odporučením Výkonného výboru, poveriť jedného člena funkciou reprezentanta UNIMA. Jeho úlohou je rozvíjať vzťahy medzi bábkarmi s cieľom vytvoriť národné stredisko.


  V krajine môže existovať iba jedno národné stredisko, ktoré môže mať regionálne sekcie. Žiadosť na vytvorenie národného strediska sa predkladá Výkonnému výboru.


Ciele a prostriedky


  Cieľom UNIMA je propagovať rozvoj bábkarského umenia a to nasledovne:

-Podporovať, všetkými možnými spôsobmi komunikáciu, medzi bábkarmi zo všetkých krajín a kontinentov.

-Organizovať kongresy, prednášky, festivaly, výstavy a súťaže, pod záštitou UNIMA.

-Pomáhať členom UNIMA pri zaisťovaní ich demokratických, syndikátnych, finančných a právnych záujmov v oblasti ich profesionálnych aktivít.

-Podporovať profesionálne vzdelávanie, prehlbovať historický, teoretický a vedecký výskum.

-Udržiavať bábkarskú tradíciu, podporovať obnovu bábkarského umenia.

-Propagovať využitie bábok na rozvoj estetickej a etickej výchovy.

-Spolupracovať s ďalšími organizáciami, ktoré majú podobné ciele.

Budúcnosť UNIMA


  Hlavnými cieľmi UNIMA sú a naďalej budú vo všetkých smeroch kontakty a výmeny medzi bábkarmi, milovníkmi bábok a organizátormi zo všetkých kontinentov. Propagovať, šíriť a podporovať rozvoj bábkarského umenia. Posledný kongres zdôraznil zásadný význam dobrej komunikácie medzi generálnym sekretariátom, národnými centrami a členmi a povzbudil celú organizáciu, aby využívala všetky moderné informačné prostriedky, ako je internet a e-mailové adresy. Komisia pre komunikáciu a uverejňovanie bude podporovať nové možnosti výmeny informácií. Jednou z najťažších úloh, aké si UNIMA stanovila, je vydanie Celosvetovej encyklopédie bábkarského umenia, ktorá je nielen splnením starého sna zakladateľov UNIMA, ale je aj jedinečným zdrojom pre všetkých bábkarov a milovníkov divadla a dôkazom uznania dôležitosti tohto divadelného umenia.

Medzi ďalšie plány patrí pravidelné zasielanie bulletinu členom generálneho sekretariátu.


  UNIMA v súčasnosti so štatútom mimovládnej organizácie pridruženej k UNESCO, prešla od svojho založenia dlhú cestu a v dnešnom kultúrnom svete sa teší veľkému uznaniu. Vďaka energii a dobrej vôli svojich členov má UNIMA svetlú budúcnosť.